Presentatie Jubileumjaarboek ’20/’21

 

 

 

Presentatie Jubileumjaarboek 2020/2021

40 jaar heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

een groot succes!

In zijn ‘ten geleide’ in het Jaarboek 2020/2021 ging de eindredacteur in op de bijzondere omstandigheden waaronder de heemkundekring als gevolg van de pandemie het laatste anderhalf jaar heeft moeten werken. Ondanks de pandemie en de opgelegde beperkingen legden de vrijwilligers van de heemkundekring een enorme veerkracht aan de dag en werden er – vaak met groot succes – toch activiteiten ontplooid. De diapresentatie, die de geplande tententoon-stelling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding moest vervangen, was daarvan een goed voorbeeld. Evenmin was het mogelijk in het najaar van 2020 op feestelijke wijze het 40-jarig bestaan van de heemkundekring te vieren. De rond nieuwjaar 2021 geplande presentatie van het jaarboek kon ook geen doorgang vinden. Op een optimistisch moment werd nog even gedacht aan een boekpresentatie in het voorjaar van 2021, maar een nieuwe corona-golf maakte ook dit onmogelijk. Dit voortdurende uitstel van de presentatie leidde er toe dat de redactie besloot de jaarboeken van 2020 en 2021 te combineren tot een speciale en dubbledikke Jubileumuitgave 40 jaar Heemkundekring. 

In het licht van de geldende corona-maatregelen was het duidelijk dat de betrekkelijk kleine ruimte in ons dorpsmuseum de presentatie op deze plaats vrijwel onmogelijk zou maken. De St. Laurentiuskerk zou een goed alternatief kunnen zijn. De kerk was tenslotte ook al gebruikt als grieppriklocatie. Het parochiebestuur werd benaderd en we kregen toestemming voor het gebruik van de kerk. Onze aandacht voor het religieuze erfgoed, de parochiekerk en de Cisterciënzers rechtvaardigden de keuze voor de Sint Laurentiuskerk als locatie voor de presentatie van het jaarboek ten volle. Een bijzondere geste werd gedaan door de Mastboom Brosens-Stichting. Door een ruimhartige financiële ondersteuning maakte die het mogelijk dat de jubileumuitgave als (gratis) ledengeschenk kon worden aangeboden.

 

Leo en Toos van Leengoed na ontvangst van een fles wijn en een mooie bos bloemen
Leo en Toos van Leengoed na ontvangst van een fles wijn en een mooie bos bloemen

Als datum werd zaterdag 28 augustus gekozen. Vanwege de tijdens de pandemie  uitgevallen ledenvergaderingen werd de boekpresentatie gecombineerd met een ALV (algemene ledenvergadering). Het aftreden van Leo van Leengoed als voorzitter en de aanstelling van een nieuwe voorzitter maakten een vergadering noodzakelijk.

In de feestelijk aangeklede kerk – met hier en daar een paneel van de Bernardusdagen – werd na een korte ontvangst de vergadering geopend door Leo van Leengoed. Na de behandeling van enige vaste agendapunten presenteerde Leo de nieuwe kandidaat-voorzitter Karel Bartelen.

 

De nieuwe voorzitter Karel Bartelen heeft zojuist de voorzittershamer ontvangen van oud-voorzitter Leo van Leengoed
De nieuwe voorzitter Karel Bartelen heeft zojuist de voorzittershamer ontvangen van oud-voorzitter Leo van Leengoed

Deze werd met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter gekozen en als zodanig geïnstalleerd. Namens de leden van de heemkundekring werd Leo door Frans van Merriënboer in uitgebreide speech bedankt voor zijn grote verdiensten voor de heemkundekring gedurende de 16 jaren dat hij die taak op zich had genomen. Hij kreeg een goede fles wijn aangeboden en zijn vrouw Toos ontving een mooie bos bloemen, echter niet nadat het Frans meedeelde dat het echtpaar nog een gezamenlijk afscheidsetentje kreeg aangeboden door alle vrijwilligers met hun partners. 

 

Frans en Truus van Merriënboer nemen samen het 1ste exemplaar van het Jubileumjaarboek 2020/2021 in ontvangst
Frans en Truus van Merriënboer nemen samen het 1ste exemplaar van het Jubileumjaarboek 2020/2021 in ontvangst

Na een korte pauze stond de uitreiking van het eerste Jubileumboek 2020/2021 op het programma. Bij dit deel van het programma nam Leo van Leengoed de honneurs waar. In tegenstelling tot eerdere jaren was het deze keer niet een persoon uit het politieke veld, die het boek kreeg aangeboden, maar was het één van de oprichters van heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, t.w. Frans van Merriënboer. Na de overdracht van het boek roemde Leo van Leengoed de vele verdiensten van Frans voor de heemkundekring. De hem toegezwaaide lof was voor Frans weer reden om nogmaals het woord te vragen en blijk te geven van zijn retorische talenten.
Vervolgens werden boeken aangeboden aan speciale gasten, zoals vertegenwoor-digers van de Mastboom Brosens-Stichting, het parochiebestuur, alsmede de vele externe en eigen schrijvers van artikelen in het jaarboek. 

Hierna was er uitgebreid de gelegenheid om in een zeer gezellige sfeer te toasten op de jubilerende heemkundekring en te genieten van het aangeboden hapje en drankje. De opkomst overtrof alle verwachtingen; volgens een voorzichtige schatting waren ca 85 leden en overigen gasten aanwezig.  

 

Rien Voorbraak wordt steeds meer een bekend gezicht tussen ons eigen schrijvers; hier ontvangt hij zijn verdiende boek
Rien Voorbraak wordt steeds meer een bekend gezicht tussen ons eigen schrijvers; hier ontvangt hij zijn verdiende boek