Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

Dorpsstraat 50

4751 AM  Oud Gastel

 

 

 

 

 

Geachte leden van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’

 

Het afgelopen jaar hadden we het 40-jarig jubileum van onze heemkundekring moeten vieren (formele oprichtingsdatum 25 november 1980), maar helaas heeft dit jaar de corona-pandemie het hele openbare leven beheerst. Om die reden is ons dorpsmuseum vanaf medio maart gesloten geweest en zijn alle activiteiten en samenkomsten geannuleerd. Dit betekent dat de museumlessen voor de basisscholen (Jet en Jan) geen doorgang konden vinden en dat we ook geen ledenvergaderingen hebben kunnen houden. Omdat vele van onze leden wat ouder zijn, is het risico op ernstige complicaties na infectie hoog. Voor velen van ons is het nog ongewis of we dit jaar Kerst met familie en kinderen kunnen vieren. De beperking in onze sociale contacten heeft een vervreemdend effect, dat niet is te vervangen door de verschillende vormen van video-bellen. Voor alle verenigingen is dit een jaar om snel te vergeten en het is te hopen dat de vereniging niet door de leden vergeten wordt. Wat voor onze kring een kroonjaar had moeten worden vanwege het 40-jarig jubileum, is door de corona-pandemie compleet verzand. 

Onze hoop is gevestigd op het onder controle krijgen van deze corona-infectie. Vaccinaties zullen daarbij een belangrijke rol spelen, maar het effect ervan zal nog enige tijd op zich laten wachten. Zodra de wintermaanden voorbij zijn, lijken de mogelijkheden reëel om weer een ledenvergadering te houden en aandacht te schenken aan ons jubileum. Ook dan zullen we ons moeten voorbereiden op een aangepaste ledenvergadering waarbij het infectierisico voor iedere bezoeker minimaal is.

Voor 2021 hebben we een ledenvergadering gepland op 18 april in de St. Laurentiuskerk om 14.00 uur. Naast een korte huishoudelijke vergadering en bestuursverkiezing, zullen we aandacht schenken aan ons 40-jarig jubileum en ons jaarboek 2020 ten doop houden. Het voordeel van een jubileum- vergadering in onze St. Laurentiuskerk is, dat we kunnen samenkomen in dit gezichtsbepalend monument van ons dorp, weliswaar op gepaste afstand.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het jaarboek van 2020. Uw bestuur heeft gemeend de uitreiking en uitgave van de nieuwe editie van het jaarboek uit te stellen tot 18 april 2021. Distributie van het jaarboek en openstelling van ons museum levert te veel risico’s rondom de kerstdagen. Al snel werd duidelijk dat vanwege de corona-beperkingen de presentatie van het Jaarboek net na nieuwjaar niet mogelijk was.

 

Wij willen u nu al van harte uitnodigen voor de jubileumvergadering* van onze vereniging, welke gehouden wordt op zaterdag 18 april 2021 om 14.00 uur in de St. Laurentiuskerk te Oud Gastel.

De concept-agenda luidt als volgt :

 

  1. Opening van ons jubileumjaar met een Laudatio aan de heiligen die u om u heen ziet: wie waren het en onder welke wreedheden werd het heiligdom verworven.
  2. Huishoudelijk deel van de vergadering:
    1. Financieel verslag de de penningmeester en verslag kascommissie. Décharge penningmeester en benoemen nieuwe kascommissie
    2. Bestuursverkiezing. De voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar.            
  3. Aanbieding van de 37ste editie van het Jaarboek van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’
  4. Nawoord en sluiting
  5. Gelegenheid om het Jaarboek 2020 te kopen

 

Het jaarboek krijgt door de verlate datum van uitgave een echte jubileum-omvang. Wij hebben eindredacteur Kees Rademakers gevraagd om na nieuwjaar u een preview te geven van de inhoud van het komende jaarboek 2020. Wij hopen dan ook u op onze jubileumvergadering te mogen begroeten.

Voor het zover is, zullen de corona-maatregelen onze sociale contacten nog enige tijd beperken. Toch hopen we dat u de komende kerstdagen, oudjaar en nieuwjaar, welke we gewoonlijk samenvatten onder het woord “feestdagen”, toch nog een feestelijk randje kunt geven.

Ik wens u, mede namens het gehele bestuur van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’,  van harte een goede kerst en een gezond 2021.

 

Leo van Leengoed  

 

*Vooruitlopend op de ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden rond corona kunnen nog geen concrete mededelingen worden gedaan rond de organisatie van de jubileumvergadering. Zodra er meer zicht is op de dan geldende maatregelen en een eventuele beperking van het bezoekersaantal en een meldingsplicht, zal het bestuur van Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ daarover tijdig nadere mededelingen doen.